Extras

Feta cheese
$1.75
Tzatziki
$1.00
Pita bread
$0.75